Jak prawidłowo ustawić wartość DropdownButton korzystając Bloku w trzepotanie?

głosy
2

Jestem nowy w Bloku programowania wzór i mam problem podczas używania go z rozwijanej w to w mojej klasie bloc:

final _dropDown = BehaviorSubject<String>();
Stream<String> get dropDownStream => _dropDown.stream;
Sink<String> get dropDownSink => _dropDown.sink;
final _dropdownValues = BehaviorSubject<List<String>>(seedValue: [
  'One',
  'Two',
  'Three',
  'Four',
 ].toList());
 Stream<List<String>> get dropdownValuesStream => _dropdownValues.stream;

W mojej stronie widget dodałem następujące widżet rozwijana tak, że wszystko jest obsługiwane przez klasę Bloc:

StreamBuilder<List<String>>(
           stream: _exampleBloc.dropdownValuesStream,
           builder: (BuildContext contextValues, AsyncSnapshot snapshotValues) {
            return StreamBuilder<String>(
              stream: _exampleBloc.dropDownStream,
              builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot snapshot) {
               return InputDecorator(
                decoration: InputDecoration(
                 icon: const Icon(Icons.color_lens),
                 labelText: 'DropDown',
                ),
                child: DropdownButtonHideUnderline(
                 child: DropdownButton<String>(
                  value: snapshot.data,
                  onChanged: (String newValue) => _exampleBloc.dropDownSink.add(newValue),
                  items: snapshotValues.data != null ? snapshotValues.data.map<DropdownMenuItem<String>>((String value) {
                   return DropdownMenuItem<String>(
                    value: value,
                    child: Text(value),
                   );
                  }).toList() : <String>[''].map<DropdownMenuItem<String>>((String value) {
                   return DropdownMenuItem<String>(
                    value: value,
                    child: Text(value),
                   );
                  }).toList(),
                 ),
                ),
               );
              },
             );
           },
          ),

Ale robi tak, mam ten błąd podczas ustawiania wartości (value: snapshot.data) z DropdownButton:

I/flutter ( 5565): ══╡ EXCEPTION CAUGHT BY WIDGETS LIBRARY ╞═══════════════════════════════════════════════════════════
I/flutter ( 5565): The following assertion was thrown building StreamBuilder<String>(dirty, state:
I/flutter ( 5565): _StreamBuilderBaseState<String, AsyncSnapshot<String>>#70482):
I/flutter ( 5565): 'package:flutter/src/material/dropdown.dart': Failed assertion: line 514 pos 15: 'items == null ||
I/flutter ( 5565): value == null || items.where((DropdownMenuItem<T> item) => item.value == value).length == 1': is not
I/flutter ( 5565): true.
I/flutter ( 5565):
I/flutter ( 5565): Either the assertion indicates an error in the framework itself, or we should provide substantially
I/flutter ( 5565): more information in this error message to help you determine and fix the underlying cause.
I/flutter ( 5565): In either case, please report this assertion by filing a bug on GitHub:
I/flutter ( 5565):  https://github.com/flutter/flutter/issues/new?template=BUG.md
I/flutter ( 5565):
I/flutter ( 5565): When the exception was thrown, this was the stack:
I/flutter ( 5565): #2   new DropdownButton (package:flutter/src/material/dropdown.dart:514:15)
I/flutter ( 5565): #3   _ExamplePageState.build.<anonymous closure>.<anonymous closure>.<anonymous closure> (package:financeiro_mobile/src/ui/exemple/example_page.dart:129:42)
I/flutter ( 5565): #4   StreamBuilder.build (package:flutter/src/widgets/async.dart:423:74)
I/flutter ( 5565): #5   _StreamBuilderBaseState.build (package:flutter/src/widgets/async.dart:125:48)
I/flutter ( 5565): #6   StatefulElement.build (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3809:27)
I/flutter ( 5565): #7   ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3721:15)
I/flutter ( 5565): #8   Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
I/flutter ( 5565): #9   StatefulElement.update (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3878:5)
I/flutter ( 5565): #10   Element.updateChild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2742:15)
I/flutter ( 5565): #11   ComponentElement.performRebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3732:16)
I/flutter ( 5565): #12   Element.rebuild (package:flutter/src/widgets/framework.dart:3547:5)
I/flutter ( 5565): #13   BuildOwner.buildScope (package:flutter/src/widgets/framework.dart:2286:33)
I/flutter ( 5565): #14   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&SemanticsBinding&RendererBinding&WidgetsBinding.drawFrame (package:flutter/src/widgets/binding.dart:676:20)
I/flutter ( 5565): #15   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding&PaintingBinding&SemanticsBinding&RendererBinding._handlePersistentFrameCallback (package:flutter/src/rendering/binding.dart:219:5)
I/flutter ( 5565): #16   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding._invokeFrameCallback (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:990:15)
I/flutter ( 5565): #17   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding.handleDrawFrame (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:930:9)
I/flutter ( 5565): #18   _WidgetsFlutterBinding&BindingBase&GestureBinding&ServicesBinding&SchedulerBinding._handleDrawFrame (package:flutter/src/scheduler/binding.dart:842:5)
I/flutter ( 5565): #19   _invoke (dart:ui/hooks.dart:154:13)
I/flutter ( 5565): #20   _drawFrame (dart:ui/hooks.dart:143:3)
I/flutter ( 5565): (elided 2 frames from class _AssertionError)

Próbowałem wiele pomysłów jak sprawdzenie czy snapshotValues.data przy ustawianiu nie jest null. Wiem, że wartość musi być coś z listy lub null. Ale nie logika, że ​​mogę umieścić tam robi ten błąd zniknie. Jeżeli ustawić wartość null, to działa, ale wtedy wybrana wartość nie pokazuje. Robię to źle? Czy istnieje lepszy sposób to działa? Jak mogę rozwiązać ten problem? Dzięki!

Utwórz 19/12/2018 o 12:11
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

To dlatego, że używasz StreamBuilder, więc na pierwszy raz twoja migawka jest pusta, trzeba zrobić walidacji:

    return snapshot.hasData ? 
       InputDecorator(
                    decoration: InputDecoration(
                     icon: const Icon(Icons.color_lens),
                     labelText: 'DropDown',
                    ),
                    child: DropdownButtonHideUnderline(
                     child: DropdownButton<String>(
                      value: snapshot.data,
                      onChanged: (String newValue) => _exampleBloc.dropDownSink.add(newValue),
                      items: snapshotValues.data != null ? snapshotValues.data.map<DropdownMenuItem<String>>((String value) {
                       return DropdownMenuItem<String>(
                        value: value,
                        child: Text(value),
                       );
                      }).toList() : SizedBox(height: 0.0)
                    ),
                   ) : SizedBox(height: 0.0);

Wyświetlać pusty widżet SizedBox(height: 0.0)lubCircleProgressIndicator

Odpowiedział 19/12/2018 o 12:25
źródło użytkownik

głosy
0

I rozwiązać go za pomocą dwóch strumień w bloku, jeden na liście elemtns a drugi dla wartości. Więc w ther budowie, trzeba dwóch połączonych była StreamBuilders a kiedy u mnie zarówno migawek z danymi, załadować budować. Tak:

Widget _holdingDropDown() {
return StreamBuilder(
  stream: bloc.holding,
  builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot<Holding> snapshot) {
   return Container(
    child: Center(
     child: snapshot.hasData
       ? StreamBuilder(
         stream: bloc.obsHoldingList,
         builder: (BuildContext context,
           AsyncSnapshot<List<Holding>> holdingListSnapshot) {
          return holdingListSnapshot.hasData ?
          DropdownButton<Holding>(
           value: snapshot.data,
           items: _listDropDownHoldings,
           onChanged: (Holding h) {
            _changeDropDownItemHolding(h);
           },
          ): CircularProgressIndicator();
         },
        )
       : CircularProgressIndicator(),
    ),
   );
  });
}

Używam wskaźnik postępu okrągły wrócić jeśli nie mam zrzut z danymi. Mam nadzieję, że był pomocny.

Odpowiedział 18/03/2019 o 22:48
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more