onMessageReceived metoda FirebaseMessagingService nie nazywa

głosy
0

Wysyłam zgłoszenie za pomocą Firebase funkcji cloud. Kiedy wysyłam ładunek z kluczem zgłoszenia, zgłoszenie wysyła ale metoda nie powoływać. Ale z kluczem danych, nic się nie stało.

Tu jest mój kodu dla FirebaseMessagingService

  @Override
  public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {


    Log.d(TAG, From: + remoteMessage.getFrom());

    // Check if message contains a data payload.
    if (remoteMessage.getData().size() > 0) {
      Log.d(TAG, Message data payload: + remoteMessage.getData());

      sendNotification(remoteMessage.getData().get(title), remoteMessage.getData().get(body));


      if (/* Check if data needs to be processed by long running job */ true) {
        // For long-running tasks (10 seconds or more) use Firebase Job Dispatcher.
        scheduleJob();
      } else {
        // Handle message within 10 seconds
        handleNow();
      }

    }

    // Check if message contains a notification payload.
    if (remoteMessage.getNotification() != null) {
      Log.d(TAG, Message Notification Body: + remoteMessage.getNotification().getBody());
      sendNotification(remoteMessage.getNotification().getTitle(), remoteMessage.getNotification().getBody());
    }

  }

  private void sendNotification(String title, String messageBody){

    String channelId = getString(R.string.default_notification_channel_id);

    Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
    PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent,
        PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT);

    Uri defaultSoundUri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
    NotificationCompat.Builder notificationBuilder =
        new NotificationCompat.Builder(this, channelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.ic_logo)
            .setContentTitle(title)
            .setContentText(messageBody)
            .setAutoCancel(true)
            .setSound(defaultSoundUri)
            .setContentIntent(pendingIntent);

    NotificationManager notificationManager =
        (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    // Since android Oreo notification channel is needed.
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId,
          Channel human readable title,
          NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
      notificationManager.createNotificationChannel(channel);
    }

    notificationManager.notify(0 , notificationBuilder.build());

  }

Oto moja Firebase chmura funkcja

exports.sendNotification = functions.database
 .ref(/deals/{userId}/{dealId})
 .onCreate((data, context) => {
  const dataValue = data.val();

  const topic = context.params.userId;

  const payload = {
   data: {
    title: New deal created,
    body: dataValue.user.name + added a new deal.
   },
   topic: topic
  };

  // Send a message to devices subscribed to the provided topic.
  return admin
   .messaging()
   .send(payload)
   .then(response => {
    // Response is a message ID string.
    console.log(Successfully sent message:, response);
   })
   .catch(error => {
    console.log(Error sending message:, error);
   });
 });

Także ja założyć debugpoint na onMessageReceived (), ale nie dostał wystrzelił w górę.

Utwórz 09/10/2019 o 23:43
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

I zorientowali się problem. Problem jest po dokonaniu pewnych zmian i budowania android projekt musimy zapisać się do tematu ponownie.

Odpowiedział 16/10/2019 o 14:52
źródło użytkownik

głosy
0

Gdy aplikacja jest w tle, Firebase nie wywoła OnMessageReceived zamiast pokaże alert powiadomienia

+

Sprawdź, czy masz prawidłową temat abonamentu

+

upewnić się, że usługi odgrywają są aktualizowane na urządzeniu.

Odpowiedział 16/10/2019 o 14:58
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more