Wiosna Boot Hibernacja ManyToMany Relacja

głosy
0

Mam pytanie o ManyToMany realation. Załóżmy, że mamy dwa modelowe domen takich jak menu i RoleGroup, mój model Menu zawiera pole o nazwie „prywatny RoleGroup roleGroup” w stosunku @ManyToMany i @JoinTable z JoinColumns i InverseJoinColumns. Wyobraź sobie, że już utworzony obiekt jak menu, które zawiera pola RoleGroup z entityRepository .save w mojej bazy danych Oto moje pytanie, czy istnieje jakiś sposób, aby zaktualizować swój przedmiot (rozważa ManyToMany relacji) bez używania ojczystego zapytanie? bo gdy używamy ManyToMany relacji hibernacji obsługuje go tworząc trzecią tabelę jak „Menu_RoleGroup” w bazie danych, gdzie jak nie mamy takiej dziedzinie jak Menu_RoleGroup.

// Tu jest mój wniosek

  package org.sayar.layout.domain;

  import java.util.HashSet;
  import java.util.Set;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.FetchType;
  import javax.persistence.JoinColumn;
  import javax.persistence.JoinTable;
  import javax.persistence.ManyToMany;
  import javax.persistence.OneToMany;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.Role;
  import org.sayar.layout.domain.uaa.RoleGroup;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonManagedReference;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer Menu
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = Menu.TABLE_NAME)
  @Table(name = Menu.TABLE_NAME, schema = SchemaList.LAYOUT)
  public class Menu extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = Menu;


    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String description = description;
      public final static String banner = banner;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.description, length = 1000)
    private String description;

    @Nationalized
    @Column(name = CN.banner, length = 128)
    private String banner;

    /* Relationships */

    @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinTable(name = Menu_RoleGroup,
        schema = SchemaList.LAYOUT,
        joinColumns = @JoinColumn(name = menuId, referencedColumnName = GCN.id), //
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = roleGroupId, referencedColumnName = GCN.id))
    private Set<RoleGroup> roleGroupSet;

    @OneToMany(mappedBy = MenuItem.CN.menu, fetch = FetchType.EAGER)
    @JsonManagedReference
    private Set<MenuItem> menuItemSet = new HashSet<>();

    /* Constructors */
    public Menu(String title, String banner, String description) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
    }

    public Menu(String title, String banner, String description, Set<RoleGroup> roleGroupSet) {
      this.title = title;
      this.banner = banner;
      this.description = description;
      this.roleGroupSet = roleGroupSet;
    }

    public Menu(String id) {
      super(id);
    }
    /* Other classes or enumerations */

  }
  .
  .
  .
  .
  .

  package org.sayar.layout.domain.uaa;

  import java.util.Date;

  import javax.persistence.Column;
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.EnumType;
  import javax.persistence.Enumerated;
  import javax.persistence.Table;

  import org.hibernate.annotations.Nationalized;
  import org.sayar.layout.base.general.domain.GeneralDomain;
  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.springframework.data.annotation.Transient;

  import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;

  import lombok.AllArgsConstructor;
  import lombok.Getter;
  import lombok.NoArgsConstructor;
  import lombok.Setter;

  /**
   * This domain for store and transfer RoleGroup
   *
   * @author Ehsan
   *
   */
  @Setter
  @Getter
  @AllArgsConstructor
  @NoArgsConstructor
  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @Entity(name = RoleGroup.TABLE_NAME)
  @Table(name = RoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.UAA)
  public class RoleGroup extends GeneralDomain {
    @Transient
    public final static String TABLE_NAME = RoleGroup;

    public class CN {
      public final static String title = title;
      public final static String status = status;
    }

    @Nationalized
    @Column(name = CN.title, length = 128, nullable = false)
    private String title;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(name = CN.status, nullable = false)
    private Status status;

    public RoleGroup(String id) {
      super(id);
    }

    /* Relationships */
    /* Constructors */
    /* Other classes or enumerations */
    public enum Status {
      ACTIVE, DE_ACTIVE
    }
  }
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.service.menu;

  import org.sayar.layout.base.util.Print;
  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.sayar.layout.repository.megaitem.MegaItemRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menu.MenuRepository;
  import org.sayar.layout.repository.menuitem.MenuItemRepository;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.*;
  import org.springframework.stereotype.Service;
  import org.sayar.layout.dao.menu.MenuDaoImpl;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.http.ResponseEntity;

  import java.util.List;

  import lombok.RequiredArgsConstructor;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
  import reactor.core.publisher.Mono;

  /**
   * Spring service implementation for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Service
  @RequiredArgsConstructor
  public class MenuServiceImpl implements MenuService {

    private final MenuDaoImpl entityDao;
    private final MenuRepository entityRepository;
    private final MenuItemRepository menuItemRepository;
    private final MegaItemRepository megaItemRepository;

    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> create(ReqMenuCreateDTO entity, String userId) {
      return Mono.just(entityRepository.save(entity.map(userId)))
          .flatMap(createdEntity -> Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true))
          )
          .defaultIfEmpty(ResponseEntity.ok().body(false));
    }

    @Transactional
    @Override
    public Mono<ResponseEntity<Boolean>> update(String id, ReqMenuUpdateDTO entity) {

      Mono.just(entityRepository.update(id, entity.getTitle(), entity.getBanner(), entity.getDescription())).subscribe();
      Mono.just(entityRepository.deleteRoleMenu(id)).subscribe();
      Print.print(title, entity);

      if (entity.getRoleGroupIdSet() != null && !entity.getRoleGroupIdSet().isEmpty())
        for (String roleId : entity.getRoleGroupIdSet()) {
          Mono.just(entityRepository.updateRoleMenu(id, roleId)).subscribe();
        }
      return Mono.just(ResponseEntity.ok().body(true));

    }
  .
  .
  .
  .
  .
  package org.sayar.layout.repository.menu;


  import org.sayar.layout.constants.SchemaList;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResRoleGetListRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetListDTO;
  import org.sayar.layout.repository.menu.dto.ResMenuGetOneRepoDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetOneDTO;
  import org.sayar.layout.rest.menu.dto.ResMenuGetPageDTO;
  import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
  import org.springframework.stereotype.Repository;

  import java.util.List;
  import java.util.Optional;

  import org.sayar.layout.domain.Menu;
  import org.springframework.data.domain.Page;
  import org.springframework.data.domain.Pageable;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
  import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
  import org.springframework.data.repository.query.Param;
  import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

  /**
   * Spring Data SQL Server repository for the Menu entity.
   *
   * @author Ehsan
   */
  @Repository
  public interface MenuRepository extends JpaRepository<Menu, String> {

    // UPDATE ALL STARTS HERE
    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = UPDATE Menu AS m SET m.title = :title , m.description = :description, m.banner = :banner WHERE m.id = :id)
    Integer update(@Param(id) String id, @Param(title) String title, @Param(description) String description, @Param(banner) String banner);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = DELETE FROM layout.Menu_RoleGroup WHERE menuId = :id, nativeQuery = true)
    Integer deleteRoleMenu(@Param(id) String id);

    @Transactional
    @Modifying
    @Query(value = INSERT INTO layout.Menu_RoleGroup (menuId,roleGroupId) VALUES (:menuId,:roleGroupId), nativeQuery = true)
    Integer updateRoleMenu(@Param(menuId) String menuId, @Param(roleGroupId) String roleGroupId);
  }
Utwórz 09/10/2019 o 23:50
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Właściwie mogę się dowiedzieć, jak go rozwiązać! W tym przypadku muszę utworzyć model domeny jak MenuRoleGroup jako podmiot, a następnie dodać niezabudowany dziedzinie np MenuRoleGroupEmbeddable i wykorzystanie utworzyć pole @EmbeddedId ciągu MenuRoleGroup. następnie dodać klucz podstawowy Menu i RoleGroup w MenuRoleGroupEmbeddable.

tak Wiosna danych jest w stanie stworzyć MenuRoleGroupRepository który rozciąga WZP repozytorium i nie zauważyć, że ta tabela ma nie dwa klawisze podstawową.

Zauważ, że pole MenuRoleGroupEmbeddable ciągu MenuRoleGroup nie ma związku, ale menu i RoleGroup oba mają @ManyToOne związek z modelem MenuRoleGroupEmbeddable.

oto przykład.

package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.hibernate.annotations.GenericGenerator;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.constants.SchemaList;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;
import org.sayar.wms.domain.product.ProductContainerEmbeddable;
import org.springframework.data.annotation.Transient;

import javax.persistence.*;
import java.util.Date;


@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Entity(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME)
@Table(name = MenuRoleGroup.TABLE_NAME, schema = SchemaList.WMS)
public class MenuRoleGroup {

  @Transient
  public final static String TABLE_NAME = "MenuRoleGroup";

  public class CN {
    public final static String startDate = "startDate";
  }

  @EmbeddedId
  private MenuRoleGroupEmbeddable menuRoleGroupEmbeddable;

  @JoinColumn(name = CN.startDate, referencedColumnName = GeneralDomain.GCN.id)
  private Date startDate;

}


package org.sayar.wms.domain.Menu;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Getter;
import lombok.NoArgsConstructor;
import lombok.Setter;
import org.sayar.wms.base.general.domain.GeneralDomain;
import org.sayar.wms.domain.container.Container;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Embeddable;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import java.io.Serializable;
import java.util.Set;

/**
 * This domain for store and transfer Warehouse
 *
 * @author masoud
 */
@Setter
@Getter
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
@Embeddable
public class ProductContainerEmbeddable implements Serializable {

  public class CN {
    public final static String menuId = "menuId";
    public final static String roleGroupId = "roleGroupId";
  }

  /* Relationships */

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.menu, referencedColumnName = "id")
  private Menu menu;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = CN.roleGroup, referencedColumnName ="id")
  private RoleGroup roleGroup;

  /* Constructors */


  /* Other classes or enumerations */

}

menuId i roleGroupId są zarówno podstawowe klucze HTE MenuRoleGroup podmiotu.

Odpowiedział 25/11/2019 o 07:35
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more