Im przy alamofire do analizowania JSON, aby się zarejestrować, im przy użyciu bazy mysql

głosy
0

to mój kod API używając nodejs, ja się na konsoli xcode że użytkownik jest zarejestrowany z powodzeniem, ale on nie dodaje się w bazie danych, jest to problem na moim api lub w kodzie źródłowym szybkiej? Każda pomoc proszę? dnt myślę, że problem jest w moim API przyczyną im testowanie go na listonosza i to działa dobrze

app.post('/register/',(req,res,next)=>{
  var post_data = req.body; //Get POST params
  var uid = uuid.v4();  //Get UUID V4
  var plaint_password = post_data.password ; //Get password from post params
  var hash_data = saltHashPassword(plaint_password);
  var password = hash_data.passwordHash; //Get Hash value
  var salt = hash_data.salt; //Get salt

  var name = post_data.name;
  var email = post_data.email;
  var prenom = post_data.prenom
  var tel_user = post_data.tel_user;

  con.query('SELECT * FROM user where email=?',[email],function (err,result,fields) {
    con.on('error',function (err) {
      console.log('[MYSQL ERROR]',err);

    });
    if (result && result.length)
      res.json('Cette adresse mail est déjà utilisé');
    else {
      con.query('INSERT INTO `user`(`unique_id`, `name`, `email`, `encrypted_password`, `salt`, `created_at`, `updated_at`, `prenom`, `tel_user`) ' +
        'VALUES (?,?,?,?,?,NOW(),NOW(),?,?)',[uid,name,email,password,salt,prenom,tel_user],function (err,result,fields) {
        if (err) throw err;

        res.json('Vous ètes inscrit avec succés');

      })
    }
  });

})```

and that's how im using alamofire to parse json data 
@IBAction func btn_register (_ nadawcy: dowolny) {pozwolić ServerURL = http: // localhost: 1337 / zarejestrować

  guard let email = emailtf.text, !email.isEmpty else {return}
  guard let password = passwordtf.text, !password.isEmpty else {return}
  guard let name = nametf.text, !name.isEmpty else {return}
  guard let prenom = prenomtf.text, !prenom.isEmpty else {return}
  guard let telephone = telephonetf.text, !telephone.isEmpty else {return}

  let registerRequest = [
    name : name,
    email : email,
    password : password,
     prenom : prenom,
    telephone : telephone,
  ]

  print(registerRequest)
     Alamofire.request(serverUrl, method: .post, parameters: registerRequest, encoding: JSONEncoding.default, headers: nil).responseJSON { (responseObject) -> Void in
        if responseObject.result.isSuccess {
          let resJson = JSON(responseObject.result.value!)
          print(resJson)        }
        if responseObject.result.isFailure {
          let error : Error = responseObject.result.error!
          print(error)
        }


    }


}


i get on xcode console that the user is registered successfully but he's not added on the database, is it the problem on my api or in my swift source code? any help please? i dnt think that the problem is in my api cause im testing it on postman and it works good
Utwórz 02/12/2019 o 21:54
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more