Jak połączyć się z bazą danych i pętli nad rekordów w C #?

głosy
36

Jaki jest najprostszy sposób na połączenie i kwerendy bazy danych dla zestawu rekordów w C #?

Utwórz 04/08/2008 o 01:47
źródło użytkownik
W innych językach...                            


8 odpowiedzi

głosy
30

@Goyuix - to doskonała czegoś pisemnej z pamięci. Testowałem go tutaj - okazało się, że połączenie nie zostało otwarte. W przeciwnym razie bardzo ładne.

using System.Data.OleDb;
...

using (OleDbConnection conn = new OleDbConnection())
{
  conn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=yourServername\\yourInstance;Initial Catalog=databaseName;Integrated Security=SSPI;";

  using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
  {
    conn.Open();
    cmd.Connection = conn;
    cmd.CommandText = "Select * from yourTable";

    using (OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
    {
      while (dr.Read())
      {
        Console.WriteLine(dr["columnName"]);
      }
    }
  }
}
Odpowiedział 04/08/2008 o 02:31
źródło użytkownik

głosy
16

Grubsza i z pamięci, ponieważ nie mam kodu na tym laptopie:

using (OleDBConnection conn = new OleDbConnection())
{
 conn.ConnectionString = "Whatever connection string";

 using (OleDbCommand cmd = new OleDbCommand())
 {
  cmd.Connection = conn;
  cmd.CommandText = "Select * from CoolTable";

  using (OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
  {
   while (dr.Read())
   {
    // do something like Console.WriteLine(dr["column name"] as String);
   }
  }
 }
}
Odpowiedział 04/08/2008 o 02:07
źródło użytkownik

głosy
11

To na pewno dobry sposób, aby to zrobić. Ale jeśli zdarzy się przy użyciu bazy danych, który obsługuje LINQ to SQL, może być o wiele więcej zabawy. To może wyglądać następująco:

MyDB db = new MyDB("Data Source=...");
var q = from db.MyTable
    select c;
foreach (var c in q)
 Console.WriteLine(c.MyField.ToString());
Odpowiedział 04/08/2008 o 05:45
źródło użytkownik

głosy
7

Jest to alternatywny sposób (DataReader jest szybszy niż ten jeden):

string s = "";
SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=192.168.1.1;Database=master;Connect Timeout=30;User ID=foobar;Password=raboof;");
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT TOP 5 name, dbid FROM sysdatabases", conn);
DataTable dt = new DataTable();

da.Fill(dt);

for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
{
  s += dt.Rows[i]["name"].ToString() + " -- " + dt.Rows[i]["dbid"].ToString() + "\n";
}

MessageBox.Show(s);
Odpowiedział 05/08/2008 o 15:17
źródło użytkownik

głosy
4

Jeśli zamierzamy na czytanie dużą liczbę kolumn lub rejestruje warto też buforowanie porządkowych i uzyskiwania dostępu do silnie wpisany metod, np

using (DbDataReader dr = cmd.ExecuteReader()) {
 if (dr.Read()) {
  int idxColumnName = dr.GetOrdinal("columnName");
  int idxSomethingElse = dr.GetOrdinal("somethingElse");

  do {
   Console.WriteLine(dr.GetString(idxColumnName));
   Console.WriteLine(dr.GetInt32(idxSomethingElse));
  } while (dr.Read());
 }
}
Odpowiedział 15/09/2008 o 20:07
źródło użytkownik

głosy
3

Jeśli zapytań do bazy danych SQL Server (wersja 7 i wyżej) należy wymienić klas OleDb z odpowiednimi klasami w System.Data.SqlClient nazw ( SqlConnection , SqlCommand i SqlDataReader ), jak te zajęcia zostały zoptymalizowane do pracy z SQL Server.

Inną rzeczą jest, aby pamiętać, że należy „nigdy” wybierz wszystkie, ponieważ może to prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów później jeśli dodać lub usunąć kolumny do tabeli.

Odpowiedział 21/08/2008 o 15:19
źródło użytkownik

głosy
1

Chyba, można spróbować Entity Framework.

using (SchoolDBEntities ctx = new SchoolDBEntities())
{
   IList<Course> courseList = ctx.GetCoursesByStudentId(1).ToList<Course>();
   //do something with courselist here
}
Odpowiedział 05/09/2012 o 20:11
źródło użytkownik

głosy
0

Ładować biblioteki

using MySql.Data.MySqlClient;

Jest to gra:

public static MySqlConnection obtenerconexion()
    {
      string server = "Server";
      string database = "Name_Database";
      string Uid = "User";
      string pwd = "Password";
      MySqlConnection conect = new MySqlConnection("server = " + server + ";" + "database =" + database + ";" + "Uid =" + Uid + ";" + "pwd=" + pwd + ";");

      try
      {
        conect.Open();
        return conect;
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Error. Ask the administrator", "An error has occurred while trying to connect to the system", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return conect;
      }
    }
Odpowiedział 17/05/2019 o 06:40
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more